Manastirea Calapodesti, Bacau
 
:: meniu ::
               
click for different version
 
:: sfat ::
 
Pentru o mai bună afişare a acestui site, va rugăm să folosiţi Firefox în loc de Internet Explorer, care este total depăşit de situaţie! De asemenea, utilizatorii de linux trebuie să instaleze fonturile Georgia şi Verdana pentru o redare cât mai fidela a textului.
 

SLUJBA VECERNIEI TUTUROR SFINŢILOR ROMÂNI
(DUMINICA A II-A DUPÃ RUSALII)

 

VECERNIA MICĂ

 

După obişnuitul început...

 

Doamne, strigat-am... (glasul I), stihirile se pun pe 4.

 

Stihul: Din straja dimineţii...

 

Rugăciunile noastre cele de seară, primeşte-le, Sfinte Doamne şi ne dă nouă iertare păcatelor, că Tu însuţi eşti Cel ce ai arătat în lume Învierea.

 

Stihul: Că la Domnul este milă...

 

Înconjuraţi popoarelor Sionul şi-l cuprindeşi pe dânsul şi daţi slavă într-însul, Celui ce a înviat din morţi, că Acesta este Dumnezeul nostru, Care ne-a izbăvit pe noi de fărădelegile noastre.

 

Stihul: Lăudaţi pe Domnul toate neamurile...

 

Veniţi popoare să lăudăm şi să ne închinăm lui Hristos slăvind învierea Lui, învierea cea din morţi; că Acesta este Dumnezeul nostru, carele de înşelăciunea vrăjmaşului a izbăvit lumea.

 

Stihul: Că s-a întărit mila Lui...

 

Rugăciunile noastre cele de seară, primeşte-le, Sfinte Doamne şi ne dă nouă iertare păcatelor, că Tu însuţi eşti Cel ce ai arătat în lume învierea.

 

Slavă..., glasul 1,

 

Veniţi acum, o, iubitorilor de prăznuire, să lăudăm pe Părintele îndurărilor, care a privit cu dragoste spre sfânta noastră Biserică ce luminat a strălucit pe întinsul pământ românesc, temeluind adânci rădăcini ale credinţei dreptmăritoare. Căci prin roua Duhului Sfânt au răsărit pomii ce rodesc spre viaţa veşnică şi împodobesc grădina raiului, sfinţii pe care I-a ales din neamul nostru. Şi cu smerenie să-L rugăm ca, pentru rugăciunile lor, să reverse asupra noastră din darurile Sale cele bogate, întărindu-ne în dreapta credinţă, spre rodirea faptelor bune, întru slava Prea Sfântului Său nume.

 

Şi acum...

 

Prăznuire feciorească este astăzi, fraţilor. Să salte făptura, să dănţuiască omenirea, că ne-a chemat pe noi vistieria cea preacurată a fecioriei, Sfânta de Dumnezeu Născătoarea, raiul cel cuvântător al lui Adam al doilea, locaşul unirii a două firi, prăznuirea mântuitoarei împăcări, cămara întru care Cuvântul cu adevărat trup ai-a logodit, norul cel cu adevărat uşor, care a purtat cu trup pe Cel ce este purtat pe heruvimi. Pentru rugăciunile ei, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

 

Apoi: Lumină lină... Prochimenul: Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat...

 

Stihoavna

 

Cu patima Ta Hristoase, din patimi ne-am liberat; şi cu învierea Ta, din stricăciune ne-am izbăvit; Doamne, mărire Ţie!

 

Stih: Pomeni-voi numele Tău întru tot neamul şi neamul.

 

Preamărită eşti în neamurile neamurilor, curată Maică Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, Marie, ocrotitoarea lumii, care ai născut cu trup pe Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel cu adevărat împreună veşnic cu Duhul; pe Care roagă-L să ne mântuiască pe noi.

 

Stih: Ascultă fiică şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău.

 

Cei cuprinşi de neaşteptate necazuri, Fecioară curată, pe tine singură ocrotitoare avându-te, cu mulţumire strigăm: Izbăveşte-ne pe noi, Prea Sfântă dumnezeiască Mireasă, că tu eşti a lumii scăpare şi sprijinitoare a neamului nostru.

 

Stih: Feţei tale se vor pleca mai-marii norodului.

 

Lumea s-a înnoit întru naşterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, ceea ce eşti credincioşilor izbăvire şi sprijinitoare neadormită a celor ce se roagă ţie cu dreaptă credinţă, Preacurată. Nu înceta a te ruga cu osârdie pentru toţi cei ce te laudă pe tine.

 

Slavă..., glasul 2,

 

De la marginile pământului vin neamurile să aducă, împreună cu noi, cinstire tuturor Sfinţilor, pe care Dumnezeu, în nemăsurata Sa bunătate, i-a ales din neamul nostru şi care, împodobiţi fiind cu darurile Sfântului Duh, pentru nevoinţele lor, revarsă asupra celor ce-i cinstesc pace şi mare milă.

 

Şi acum...,

 

Nor al Luminii celei veşnice te-a numit proorocul pe tine, Fecioară; că, întru tine pogorându-Se Cuvântul Tatălui, ca ploaia peste lână, şi dintru tine răsărind, lumea a luminat şi înşelăciunea a risipit Hristos, Dumnezeul nostru. Ne rugăm, Prea Sfântă, nu înceta a-L ruga pe Acela cu stăruinţă pentru noi, cei ce te mărturisim pe tine cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.

 

Apoi: Acum slobozeşte..., Sfinte Dumnezeule..., Prea Sfântă Treime..., Tatăl nostru...

 

Troparul învierii, glasul 1:

 

Piatra fiind pecetluită de iudei şi ostaşii străjuind prea curat trupul Tău, înviat-ai a treia zi Mântuitorule, dăruind lumii viaţă. Pentru aceasta, puterile cerurilor strigau Ţie, Dătătorule de viaţă: Slavă Învierii Tale, Hristoase; slavă împărăţiei Tale, slavă iconomiei Tale, Unule iubitorule de oameni.

 

Slavă..., Şi acum...,

 

Gavriil zicând Ţie: "Fecioară, bucură-te", împreună cu glasul s-a întrupat Stăpânul tuturor întru tine, sicriul cel Sfânt, precum a zis dreptul David. Arătatu-te-ai mai desfătată decât cerurile, ceea ce ai purtat pe Făcătorul tău. Slavă Celui ce s-a sălăşluit întru tine, slavă Celui ce a ieşit din tine; slavă Celui ce ne-a mântuit pe noi, prin naşterea ta!

 

Ectenia întreită..., Otpustul mic.

 

VECERNIA MARE

 

Fericit bărbatul...

 

Doamne, strigat-am, glasul 1, stihirile se pun pe 10: trei ale învierii, una a lui Anatolie şi şase stihiri ale Sfinţilor Români.

 

Stih: Scoate din temniþă sufletul meu, ca să se mărturisească numelui Tău.

 

Rugăciunile noastre cele de seară, primeşte-le, Sfinte Doamne şi ne dă nouă iertare păcatelor, că Tu însuţi eşti Cel ce ai arătat în lume învierea.

 

Stih: Pe mine mă aşteaptă drepţii, până ce-mi vei răsplăti mie.

 

Înconjuraţi popoarelor Sionul şi-l cuprindeţi pe dânsul şi daţi slavă într-însul, Celui ce a înviat din morţi, că Acesta este Dumnezeul nostru, Care ne-a izbăvit pe noi de fărădelegile noastre.

 

Stih: Dintru adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu.

 

Veniţi popoare să lăudăm şi să ne închinăm lui Hristos slăvind învierea Lui, învierea cea din morţi; că Acesta este Dumnezeul nostru, carele de înşelăciunea vrăjmaşului a izbăvit lumea.

 

Stih: Fie urechile Tale cu luare aminte spre glasul rugăciunii mele.

 

Veseliţi-vă ceruri, trâmbiţaţi temeliile pământului, strigaţi munţilor cu veselie, că iată Emanuel, păcatele noastre pe cruce le-a pironit şi Cel ce dă viaţă, moartea a omorât, pe Adam înviindu-l, ca un iubitor de oameni.

 

Stih: De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la Tine este milostivirea.

 

Preamărit eşti, Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai rânduit, în marea şi nespusa Ta bunătate şi iubire de oameni, ca şi Biserica noastră dreptmăritoare, după cele şapte daruri ale Sfântului Duh, să zămislească, să crească şi să desăvârşească cele şapte cete de sfinţi, care Te laudă neîncetat şi se roagă pentru mântuirea sufletelor noastre.

 

Stih: Pentru numele Tău Te-am aşteptat Doamne, aşteptat-a sufletul meu spre cuvântul Tău, până ce se va milostivi spre el.

 

Împreună cu celelalte neamuri creştine dreptmăritoare ce au odrăslit luminate cete de sfinţi, care au răspândit în toată lumea mireasma cea binemirositoare a darurilor duhovniceşti, şi neamul nostru, a adus Ţie, Doamne, prinos de jertfă şi de sfinţenie, pe sfinţii săi: pe mucenici şi mărturisitori, arhierei şi preoţi, voievozi şi domni, monahi şi monahii; bărbaţi şi femei, care împreună alcătuiesc luminat sobor de flori alese ale raiului ceresc, care se roagă pentru pacea a toată lumea şi pentru mântuirea poporului nostru cel binecredincios şi cinstitor de Dumnezeu.

 

Stih: Din straja dimineţii până-n noapte, din straja dimineţii să nădăjduiască Israil spre Domnul.

 

Tu, Românie, care Ți-ai ascuns cu smerenie pe Sfinţii tăi, ai fost preamărită de Dumnezeu, pentru smerenia ta, căci sfinţii odrăsliţi din tine, care de veacuri au fost învăluiţi în taină şi nu erau cunoscuţi, acum s-au făcut cunoscuţi şi strălucesc în toată lumea creştină, după voia Sa cea dumnezeiască. Cinstea pe care ei au primit-o de la veşnicul Dumnezeu pentru nevoinţele lor în această viaţă trecătoare, se revarsă şi asupra ta, ţinut binecuvântat, bucurându-te cu toate popoarele pământului, iar noi, cei ce locuim întru tine, avem nădejdea mântuirii sufletelor noastre.

 

Stih: Că la Domnul este mila şi El va izbăvi pe Israil din toate fărădelegile lui.

 

Pământul acesta, pe care s-a plămădit neamul nostru românesc, binecuvântat de Dumnezeu prin răspândirea în toate laturile lui a Cuvântului dumnezeiesc şi de viaţă dătător şi sfinţit cu sângele mucenicilor, care pentru dragostea lui Hristos l-au vărsat încă din primele veacuri creştine, a rodit mari trăitori şi apărători ai învăţăturii Mântuitorului. Pe aceştia, astăzi adunându-ne, cu cântări duhovniceşti să-i lăudăm, că prin mijlocirea lor înaintea Atotbiruitorului Dumnezeu, noi, fraţii lor, Biserica şi poporul nostru, biruinţă asupra tuturor am dobândit.

 

Stih: Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui.

 

Puterea Crucii Tale Doamne a adus şi în pământul nostru strămoşesc roadă, pe părinţii noştri, pe care i-a chemat la lepădarea de cele lumeşti, pentru a urma lui Hristos şi a urca treptele desăvârşirii, pustnicind în toate sihăstriile. Pe aceştia să-i prăznuim şi cu smerenie să-i rugăm să reverse asupra noastră toate darurile cele duhovniceşti, ocrotind Biserica şi ţara noastră de toată asuprirea văzuţilor şi nevăzuţilor vrăjmaşi, trăind în pace şi bună înţelegere unii cu alţii şi lucrând pentru mântuirea sufletelor noastre.

 

Stih: Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac.

 

De la marginile pământului vin popoarele să aducă, împreună cu noi, cinstire tuturor sfinţilor din neamul nostru, ce împodobesc Biserica dreptmăritoare în care ei au strălucit, zicând aşa: Binecuvântată eşti Maică duhovnicească a celor mai buni fii aleşi din plămada acestui popor! Saltă acum şi te veseleşte, că, împreună cu celelalte Biserici surori, în aceeaşi cinste eşti înaintea lui Hristos - Mirele Bisericii; să ne bucurăm şi să ne veselim cu toţii că şi sfinţii români, împreună cu ceilalţi sfinţi, se roagă pentru toată lumea ca să se mântuiască din toate nevoile.

 

Slavă...

 

Când Sfinţii Apostoli au mers, după porunca Mântuitorului, să înveţe toate popoarele, ţie, Sfinte Apostole Andrei, ţi s-a rânduit de la Dumnezeu să ajungi până în părţile noastre. Astfel, ai spălat cu apa Botezului tot păcatul, aducând lui Hristos popor ales, întru care să se cinstească adevăratul Dumnezeu. Aici au înflorit toate virtuţile creştineşti ale sfinţilor care s-au ridicat din neamul nostru şi s-au arătat apărători şi păstrători ai dreptslăvitoarei credinţe. Pe aceştia astăzi, cu evlavie cinstindu-i, să-i rugăm să ne întărească în iubirea şi în mărturisirea adevărului dumnezeiesc.

 

Şi acum...(Dogmatica)

 

Pe ceea ce este mărirea a toată lumea, care din oameni a răsărit şi pe Stăpânul L-a născut, uşa cea cerească, lauda celor fără de trup şi podoaba credincioşilor, pe Maria Fecioara să o lăudăm. Că aceasta s-a arătat cer şi Biserică a Dumnezeirii; aceasta, peretele cel din mijloc al vrajbei surpându-l, pace a adus şi împărăţia a deschis. Deci, pe aceasta având-o întărire a credinţei, apărător avem pe Domnul, Cel ce s-a născut dintr-însa. Îndrăznească poporul lui Dumnezeu; că Acesta va birui pe vrăjmaşi, ca un atotputernic.

 

Vohodul... Înţelepciune, drepţi!.. Lumină lină ... Prochimenul...

 

Paremiile:

 

Din proorocia lui Isaia citire (cap 43, vers 9-14): Neamurile toate laolaltă să se adune şi să se strângă popoarele! Care dintre ele ne-au dat de ştire aceasta şi ne-au făcut proorocii? Să-şi aducă martorii şi să dovedească, să audă toţi şi să zică: "Adevărat!" Voi sunteţi martorii Mei, zice Domnul, şi Sluga pe care am ales-o, ca să ştiţi, să credeţi şi să pricepeţi că Eu sunt: înainte de Mine n-a fost Dumnezeu şi nici după Mine nu va mai fi! Eu, Eu sunt Domnul şi nu este izbăvitor afară de Mine! Eu sunt Cel ce am vestit, Cel ce am izbăvit şi Cel ce am prezis şi nu sunt străin la voi. Voi sunteţi martorii Mei, zice Domnul. Eu sunt Dumnezeu din veşnicie şi de aici încolo Eu sunt! Nimeni nu poate să iasă de sub puterea Mea şi ceea ce fac Eu, cine poate strica?" Aşa zice Domnul, Izbăvitorul vostru, Sfântul lui Israel: "Pentru voi trimit prăpăd la Babilon, ca să-i pun pe toţi pe fugă, pe aceşti Caldei aşa de mândri pe corăbiile lor.

 

Din înţelepciunea lui Solomon citire (cap. 3. vers 1-9): Fiul meu, nu uita învăţătura mea şi inima ta să păzească sfaturile mele, căci lungime de zile şi ani de viaţă şi propăşire îi se vor adăuga. Mila şi adevărul să nu te părăsească; leagă-le împrejurul gâtului tău, scrie-le pe tabla inimii tale; Atunci vei afla har şi bunăvoinţă înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor. Pune-ţi nădejdea în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe priceperea ta. Pe toate căile tale gândeste la Dânsul şi El îţi va netezi toate cărările tale. Nu fii înţelept în ochii tăi; teme-te de Dumnezeu şi fugi de rău; Aceasta va fi sănătate pentru trupul tău şi o înviorare pentru oasele tale. Cinsteşte pe Domnul din averea ta şi din pârga tuturor roadelor tale.

 

Din înţelepciunea lui Solomon citire (cap. 5 vers 16; 6 vers 1): Să nu se risipească izvoarele tale pe uliţă, nici pâraiele tale prin pieţe. Fiul meu, dacă te-ai pus chezaş pentru prietenul tău, dacă ai dat mâna pentru altul, atunci te-ai prins prin făgăduieli ieşite din gura ta şi te-ai legat prin cuvintele gurii tale.

 

La Litie, glas 1:

 

Pe sfinţii care s-au arătat din neamul nostru în toate timpurile, cu cântări duhovniceşti, adunându-ne, să-i lăudăm, că ei ca nişte stâlpi neclintiţi au stat împotriva furtunilor ce s-au abătut asupra noastră; credinţa au întărit în sufletele noastre şi pe toţi ne-au păstrat în corabia mântuirii; dragostea, pacea şi bunăvoirea între oameni au propovăduit; viaţa şi-au dat-o cu bucurie pentru mărturisirea lui Hristos, Cel ce viaţă veşnică tuturor a dăruit.

 

Veniţi acum, o, iubitorilor de prăznuire, să lăudăm pe Părintele îndurărilor, care a privit cu dragoste spre Sfânta noastră Biserică. Căci prin roua Duhului Său au răsărit şi aici pomii cei ce rodesc spre viaţa veşnică şi împodobesc grădina raiului, sfinţii pe care I-a ales din neamul nostru. Şi cu smerenie să-L rugăm ca, pentru rugăciunile lor, să reverse asupra noastră din darurile Sale cele bogate, întărindu-ne în dreapta credinţă, spre rodirea faptelor bune.

 

Slavă...,

 

Să trâmbiţăm cu trâmbiţe de cântări şi cu bucurie să cântăm, întru prăznuirea cea de peste an a Tuturor Sfinţilor Români. Cârmuitorii să se adune cu noi şi să laude pe binecredincioşii voievozi şi domni, care pentru credinţă, Biserică şi neam s-au ridicat împotriva cotropitorilor şi cu ajutorul lui Dumnezeu s-au arătat biruitori. Arhierei şi preoţi, alcătuiţi cântări şi preamăriţi pe Părinţii noştri; cete de cuvioşi, părinţi şi cuvioase maici, în mantii înveşmântaţi, cântări alcătuiţi; şi, toţi împreună adunându-ne să cinstim pe cei ce cu sângele lor pe Hristos au mărturisit. Şi către dânşii să strigăm: o, voi sfinţilor români, rugaţi-vă neîncetat limanul mântuirii cu toţii să-l dobândim.

 

Şi acum...,

 

Astăzi împreună ne cheamă pe toţi Soborul Sfinţilor Români să aducem cântări de preamărire Maicii lui Dumnezeu, ocrotitoarea. Aceştia, luptând în lume cu ispitele şi cerând ocrotirea ei de Maică, s-au arătat biruitori. Şi pentru rugăciunile lor a revărsat binecuvântarea sa asupra ţării noastre, iar poporului nostru celui mult încercat, mângâiere i-a dat. Pentru aceasta, toţi către dânsa să strigăm: Născătoare de Dumnezeu Fecioară, păzeşte-ne de văzuţii şi nevăzuţii vrăjmaşi, pe noi, cei ce în tine ne-am pus toată nădejdea noastră şi cu evlavie ne închinăm cinstitului tău chip.

 

Stihoavna, glas 1:

 

Cu patima Ta, Hristoase, din patimi ne-am liberat şi cu învierea Ta, din stricăciune ne-am izbăvit Doamne, slavă Ţie.

 

Stih: Domnul a împărăţit, întru podoabă s-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a încins.

 

Să se bucure făptura, cerurile să se veselească, din mâini să bată neamurile cu bucurie. Că Hristos, Mântuitorul nostru, pe Cruce a pironit păcatele noastre; şi moartea omorând, viaţă nouă ne-a dăruit, pe Adam cel căzut cu tot neamul înviindu-l, ca un iubitor de oameni.

 

Stih: Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti.

 

Fiind împărat al cerului şi al pământului, Cel ce eşti necuprins, de bunăvoie Te-ai răstignit din iubire de oameni; pe Tine iadul, întâmpinându-Te jos, s-a amărât; şi sufletele drepţilor, primindu-Te, s-au bucurat; iar Adam, văzându-Te pe Tine, Ziditorul, în cele de sub pământ s-a sculat. O, minune! Cum a gustat moarte Viaţa tuturor? Ci, precum a voit, a luminat lumea care strigă şi grăieşte: Cel ce ai înviat din morţi, Doamne slavă Ţie.

 

Stih: Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile.

 

Femeile purtătoare de mir, miresme aducând, cu grăbire şi cu plângere la groapa Ta au ajuns; şi negăsind preacurat Trupul Tău, dar aflând de la înger acea nouă şi neobişnuită minune, apostolilor au zis: Înviat-a Domnul, dând lumii mare milă.

 

Slavă...,

 

O, minune nouă şi preamărită că până la noi a ajuns învăţătura cea adevărată a lui Dumnezeu Care, prin lucrarea Apostolului Andrei a întemeiat Biserica Sa şi pe plaiurile noastre. Pentru apărarea dreptei credinţe a ridicat voievozi şi domni care au biruit pe vrăjmaşii creştinătăţii; arhierei şi preoţi a sfinţit, care cu sabia cuvântului ereziile au tăiat; mărturisitori a rânduit, care cu puterea Duhului Sfânt fiind întăriţi, adevărul credinţei au mărturisit; cuvioşi părinţi şi cuvioase maici a arătat, care prin post şi rugăciune pe treptele desăvârşirii s-au ridicat, iar pe credincioşi aproape de Hristos i-au păstrat. Aceştia toţi, pentru nevoinţele lor, de Hristos au fost încununaţi, şi se roagă neîncetat pentru sufletele noastre.

 

Şi acum...,

 

Iată, s-a împlinit proorocia lui Isaia: că fecioară fiind, ai născut, iar după naştere, ca şi mai înainte de naştere ai rămas; că Dumnezeu era Cel ce S-a născut, pentru aceasta şi firile le-a înnoit. Ci, o, Maică a lui Dumnezeu, rugăciunile robilor tăi ce se aduc Ţie în biserica ta, nu le trece cu vederea, ci, ca ceea ce ai purtat în braţe pe Cel milostiv, spre robii tăi milostiveşte-te şi-L roagă să mântuiască sufletele noastre.

 

Acum slobozeşte..., Sfinte Dumnezeule..., Prea Sfântă Treime..., Tatăl nostru...

 

La binecuvântarea prinoaselor se cântă de două ori Troparul Sfinţilor Români, glas 1:

 

Mulţumire aducem Ţie, Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce cu puterea Sfântului Duh pe strămoşii nootri i-ai luminat şi prin Apostolul Tău, Andrei, la cunoaşterea Ta, adevăratul Dumnezeu i-ai adus; şi dintr-înşii sfinţi ai ridicat, ca să se roage pentru sufletele noastre.

 

Urmează Troparul Născătoarei de Dumnezeu..., se face binecuvântarea prinoaselor şi celelalte...